Monday, February 13, 2012

PERSOALAN DIMENSI DAN ANALISIS KETIDAKSAMAAN SOSIAL

PERSOALAN DIMENSI DAN ANALISIS KETIDAKSAMAAN SOSIAL

KELAS

- Ketidaksamaan kelas dilihat sebagai pembentukan strata-strata atau kedudukan-kedudukan ekonomi yang tidak sama rata di kalangan anggota masyarakat
- Diakibatkan oleh pemilikan-pemilikan kekayaan, pekerjaan dan pendapatan berbeza
- Faktor ekonomi adalah paling asas dalam pembentukan struktur-struktur ketidaksamaan dalam masyarakat moden.
- Ketidaksamaan ekonomi atau kelas dianggap sebagai satu pembentukan sosial selepas berlakunya Revolusi Industri di Barat.
- Revolusi Industri di percayai telah menghasilkan masyarakat moden berteraskan ekonomi perindustrian yang mengutamakan penggunaan sains dan teknologi dalam proses pengeluaran dan perkhidmatan.
- Kewujudan dan kepentingan kelas sebagai sumber, diakui oleh Karl Marx dan Max Weber.
- Mereka mengemukakan kefahaman yang agak berbeza.
- Mereka juga mempunyai pendapat yang berbeza tentang bilangan sebenar kelas yang terbentuk, keunggulan faktor ini berbanding dengan faktor-faktor kuasa dan status, dan tentang pola hubungan yang terbentuk antara ketiga-tiga faktor tersebut.


Konsep Kelas Karl Marx

- Bagi Karl Marx, kedudukan kelas ditentukan hubungan kelompok-kelompok manusia dengan faktor-faktor pengeluaran.
- Kedudukan kelas merujuk pemilikan manusia ke atas alat-alat pengeluaran ekanomi, seperti tanah, jentera, bagunan, modal kewangan dan tenaga buruh.
- Bagi Karl Marx pemilikan faktor-faktor pengeluaran merupakan pemilikan harta sebenar dan mempengaruhi perbezaan taraf hidup dan hubungan antara individu antara kelompok sosial dalam masyarakat.
- Beliau melihat masyarakat terbahagi kepada dua kelompok utama kelas ekonomi:
- Pertama ialah kelas atasan yang memiliki alat-alat pengeluaran
- Keduanya ialah kelas bawahan yang tidak memiliki alat-alat pengeluaran
- Bagi Karl Marx, pembahagian masyarakat adalah suatu fenomena sosial yang paling asas.
- Menurut teori kelas ini, pertentangan di antara kelas-kelas atasan dan bawahan mencapai tahap kemuncak di bawah sistem ekonomi kapatalis, dengan pembentukan kelas-kelas pemodal (bourgeoisie) dan pekerja (proletariat).
- Kelas pemodal atau kapitalis menguasai pemilikan alat-alat pengeluaran.
- Kelas pekerja ditindas dan dipaksa berkerja sebagai buruh.
- Pemodal dikatakan menindas dan dikatakan kelas pekerja menjual tenaga buruh mereka bagi mendapatkan gaji.
- Karl Marx, tidak menafikan kewujudan kelas-kelas perantaraan, akibat proses persaingan ekonomi yang berterusan di kalangan kapitalis-kapitalis lama-kelamaan kelas-kelas perantaraan akan terhapus.
- Hubungan ekonomi di antara kelas pemodal dan kelas pekerja di percayai oleh Karl Marx sebagai suatu hubungan penindasan.
- Menurut teori kelas Marx, pembentukan kelas bergantung kepada kewujudan kesedaran kelas.
- Pembentukan kelas hanya terjadi apabila wujud kesedaran kelas di kalangan anggota yang memiliki kedudukan dan kepentingan ekonomi yang sama.
- Kesedaran kelas, proses pembentukan kelas sosial di mana anggota sesuatu kelas telah menyedari akan kesamaan yang dikongsi bersama dari segi kedudukan, kepentingan ekonomi dan peluang-peluang hidup.
- Kesedaran kelas juga merangkumi kesedaran terhaadap keperluan mereka bertindak secara kolektif untuk mengubah mempertahankan kedudukan atau hubungan di antara kelas yang tersedia ada.
- Karl Marx menggunakan istilah class-in-itself bagi kelas ekonomi yang belum memiliki kesedaran kelas dan kelas class-for-itself bagi kelas yang sebenar, iaitu kelas yang mempunyai kesedaran di kalangan anggotanya.
- Pembentukan kelas pekerja akan mencapai tahap kesedaran kelas wujud, kelas pekerja menetang dan menggulingkan kelas pemerintah.
- Pemberontakan kelas pekerja dipercayai akan mewujudkan masyarakat tanpa kelas berasaskan sistem ekonomi komunisme


Konsep Kelas Max Weber

- Melihat kelas sebagai satu fenomena ekonomi
- Terdapat berbagai faktor atau sumber berharga yang boleh dimiliki atau dikuasai oleh manusia.
- Weber cuba mengaitkan pemilikan kekayaan atau sumber pengeluaran dengan ekonomi pasaran.
- Beliau menghuraikan pembentukan dan maksud kelas mengunakan dua konsep iaitu situasi kelas dan situasi pasaran.
- Situasi kelas – bergantung kepada situasi pasaran yang dimiliki oleh seseorang anggota masyarakat.
- Situasi pasaran merujuk kepada sumber-sumber berharga yang dimiliki dan yang boleh dipasarkan oleh seseorang individu dalam pasaran ekonomi yang terdiri daripada pasaran komoditi dan pasaran perkhidmatan atau buruh.
- Situasi-situasi kelas yang berbeza wujud akibat perbezaan pemilikan, atau kawalan yang dimiliki oleh individu ke atas berbagai sumber berharga yang boleh ditawarkan di pasaran-pasaran ekonomi.
- Mengenai pembahagian kelas, Weber berpendapat pembentukan kelas-kelas sosial yang berbeza dalam masyarakat adalah dipengaruhi oleh kedudukan-kedudukan kelas yang dimiliki oleh individu.
- Beliau melihat pembentukan tiga kelas sosial utama, kelas pekerja ikhtisas, kelas pemilik harta, kelas pekerja.
- Weber tidak bersetuju dengan idea Marx megenai pola penghapusan kelas perantaraan ini.


KUASA


- Kuasa dilihat sebagai keupayaan seseorang, sebilangan orang atau sesuatu kelompok sosial untuk mempengaruhi atau mengawal tingkah laku orang lain dalam mencapai matlamat tertentu.
- Hanya berlaku dalam hubungan-hubungan sosial antara manusia
- Kuasa merupakan peluang yang dimiliki seseorang atau segolongan manusia mencapai matlamat mereka meskipun terpaksa berhadapan dengan tentangan daripada pihak orang lain.
- Kuasa boleh wujud atau dilaksanakan dalam semua hubungan sosial, samada secara formal atau secara tidak formal.
- Weber membezakan dua cara atau bentuk pelaksanaan kuasa.
- Pertamanya ialah kuasa kewibawaan, dianggap sebagai kuasa yang sah dari segi undang-undang.
- Keduanya ialah kuasa paksaan, tidak diterima sebagai kuasa yang sah oleh pihak yang terpaksa tunduk kepada mereka yang berkuasa.
- Apabila sesuatu hubungan sosial dilihat sebagai hubungan kuasa, wujud individu atau golongan yang mempunyai kuasa dan tidak memiliki kuasa.
- Agihan kuasa menjadi tidak sama rata.
- Pengagihan kuasa yang tidak sama rata tidak dapat dielakkan.
- Ketidaksaman sosial tidak mungkin dapat dielakkan.
- Mengenai kewujudan dimensi ketidaksamaan kuasa, kewujudan pelbagai negara seperti demokrasi, sosialis, komunis, republik, monarki, oligarki, aristrokrasi, sistem parlimen, kerajaan berperlembagaan beraja dan lain-lain adalah mencerminkan kepelbagaian dalam cara bagaimana kuasa memerintah diagihkan dalam sesebuah masyarakat atau negara.
- Perbincangan tentang pembentukan golongan berkuasa, elit kuasa atau pemerintahan telahpun dikemukakan oleh Vilfredo Pareto dan Gaetano Mosca.
- Bagi Pareto dan Mosca, kemunculan kumpulan elit berkuasa dalam masyarakat disebabkan oleh kelebihan ciri-ciri peribadi di kalangan sesetengah orang, seperi bakat keupayaan mengorganisasi, kepintaran dan kecerdasan
- Bagi Max Weber kumpulan elit yang penting dalam masyarakat industri moden ialah kumpulan birokrat.
- Webber berpendapat mana-mana masyarakat wujud kumpulan berkuasa, panggil sebagai parti (party).
- Parti terdiri daripada apa jua kumpulan sosial yang berkuasa atau yang bertujuan memiliki kuasa untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan anggota kumpulan masing-masing dalam sesebuah masyarakat
- Menurut Bottomore, elit politik individu berkuasa pada bila-bila masa dalam masyarakat.
- Dihubungkaitkan dengan pemilikan atau penggunaan cara-cara ganas (means of violence).
- Terdapat juga pandangan berasaskan teori pluralisme yang cuba menafikan kewujudan ketidaksamaan kuasa.
- David Reismendan dan Arnold Rose berpendapat bahawa kuasa diagihkan secara seimbang antara pelbagai kumpulan yang bersaing dalam masyarakat.
- Setiap warganegara mempunyai kuasa untuk memilih atau menukar pemimpin dan kerajaan.
- Kumpulan yang bersaing cuba mendapatkan sokongan rakyat agar tidak ada satu kumpulan elit yang muncul untuk mendominasikan pihak lain.
- Ditujukan kepada masyarakat Amerika dianggap telah muncul sebagai sebuah masyarakat demokratik dengan mewujudkan imbangan kuasa antara pelbagai kumpulan berkepentingan dalam negara.


STATUS

- Status merujuk kepada martabat (prestige) atau penghormatan social (social honour) yang dimiliki oleh seseorang individu atau kumpulan dalam masyarakat.
- Merujuk kepada ketidaksamaan dalam agihan kedudukan martabat penghormatan sosial di kalangan anggota masyarakat
- Perbezaan kedudukan status adalah disebabkan oleh perbezaan-perbezaan perkerjaan, taraf kehidupan, peringkat umur, etnik, ras, agama, jantina, pemilikan kekayaan, gaya hidup, dan lain-lain yang dimiliki oleh manusia.
- Mungkin diwarisi melalui kelahiran seseorang dalam sesuatu kumpulan ras, agama, kasta, jantina, keluarga atau kelas sosial.
- Sesetengah kedudukan status pula diperoleh melalui usaha atau kemampuan diri.
- Pemberian atau penetapan status seseorang atau kumpulan hanyalah suatu anggapan yang ditentukan secara penilaian subjektif.
- Idea, kepercayaan dan nilai-nilai yang dipegang atau dikongsi bersama menjadi asas kepada penilaian subjektif maka status sebenarnya wujud sebagai satu kesedaran.
- Iaitu kesedaran tentang perbezaan kedudukan .
- Menurut Max Weber, individu-individu yang memiliki kedudukan atau situasi status yang sama dalam sesuatu komuniti akan cenderung mengakibatkan pembentukan kumpulan status.
- Weber mengemukakan kumpulan-kumpulan kasta dalam masyarakat India sebagai contoh kumpulan-kumpulan status yang ketara.
- Kumpulan kasta disusuntarafkan mengikut faktor penghormatan sosial
- Perbezaan status yang ketara antara kumpulan social menjadi penghalang kepada interaksi dan pembentukan hubungan sosial antara anggota kumpulan status yang berbeza.
- Sebaliknya, kesamaan dari segi penghormatan mendorong anggota kumpulan status mewujudkan hubungan-hubungan sosial sesama
mereka.